header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Proměna s doprovodnou výsadbou v Košíně je výsledkem pozemkových úprav s cílem revitalizovat lokalitu původního rybníka Košínský, který již nebylo možné obnovit. Vznikla hlavní tůň s proměnlivou hloubkou vody, litorálním pásmem a mikrotůněmi, které poskytují prostor pro drobné živočichy. Důraz byl kladen na variabilitu hloubek vody a přirozený tvar břehů. Výsadbou autochtonních dřevin a keřů bylo vytvořeno přírodní prostředí. Celý projekt je nejen esteticky působivý, ale i funkční, přispívající k biodiverzitě a ochraně přírody.

Projekt byl vybudován v rámci realizace pozemkových úprav KoPÚ Košín, v místě původního rybníka Košínský, který nebylo možné obnovit. Lokalita byla trvale podmáčena a nebylo možné ji zemědělsky obhospodařovat. Při realizaci se vybudovala hlavní tůň, mikrotůň, vyvýšená úprava terénu a doprovodná výsadba dřevin, keřů a zatravnění povrchu. Tůně jsou navrženy tak, aby docházelo k jejich sycení z odkrytých drenážních prvků příp. z povrchu terénu. Pro vytvoření vhodného prostředí pro úkryt drobných živočichů se plocha břehu neupravovala do ideální roviny.
Hlavní tůň je navržena s proměnnou hloubkou vody v rozsahu 0,3 až 1,3 m. Délka tůně je přibližně 82 m, plocha hladiny 755 m2. Úroveň dna tůně je výškově odstupňována tak, aby byly zajištěny v jednotlivých částech tůně různé hloubky vody. Součástí tůně je rovněž litorální pásmo s malou hloubkou vody do 0,3 m. V případě poklesu hladiny vody v suchém období výškový návrh úrovně dna zajistí, aby v podstatné ploše tůně byla zajištěna stálá hladina. Sklon břehů tůně je mírný, proměnlivý. S ohledem na konkrétní prostorové poměry je na části obvodu tůně navržen sklon břehů 1:10. Jednotlivé výškové úrovně dna jsou napojeny mezisvahy ve sklonu 1:3 svažujícími se do hlubších partií tůně.
Mikrotůně jsou navrženy jako komplex 2 navazujících tůní s proměnnou hloubkou vody v rozsahu 0,0 až 0,2 m. Plocha hladiny 12 m2. Úroveň dna tůně je výškově plynule proměnná. Sklon břehů tůně je mírný, hodnota 1:10 příp. 1:8. V příčném směru je z prostorových důvodů navržen sklon břehů 1:4.
V navazující části řešené plochy je navržena vyvýšená úprava terénu. K úpravě terénu byla využita zemina získaná při hloubení tůní. Úprava terénu má charakter navýšení stávajícího povrchu terénu s mírnými svahy. V ploše úpravy byla nejprve sejmuta ornice. Po uložení zeminy vytěžené při hloubení tůni byla sejmutá ornice zpětně navrácena na povrch úpravy. Úprava terénu je spádována směrem k navrženým tůním.
Vegetační doprovod v lokalitě je tvořen výsadbou autochtonních dřevin, keřů a zatravněním plochy biocentra. U dřevin je navržena výsadba v blízkosti severní části břehové hrany jednotlivých tůní. Byly použity menší sazenice s balem, které jsou chráněny proti okusu zvěří. Celkem je liniově vysázeno 10 ks sazenic dubu letního a 130 ks autochtonních druhů keřů. V roce 2023 byla výsadba doplněna obcí Košín 7 olšemi lepkavými a 5 javory kleny.
Mokřad byl vybudován v místě původního rybníku Košínský, zrušeného v 19. století. Historický rybník nebylo možné obnovit, neboť je zasažen stavbou dálnice D3.

  • Období realizace: leden–květen 2022
  • Iniciátor: Obec Košín, Státní pozemkový úřad, Pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor
  • Investor: Státní pozemkový úřad, Pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, pobočka Tábor
  • Dotace: Realizace byla hrazena v Národního plánu obnovy
  • Projektant: Agroprojekt PSO s.r.o., autorizovaný inženýr: Ing. Jiří Hermany, projektant: Ing. Tomáš Ryl, Ph.D.
  • Realizátor: Stavby rybníků s. r. o.
  • Fotografie: Státní pozemkový úřad
  • Webové stránky proměny/ obce https://zitkrajinou.spucr.cz/aktuality/vedle-dalnice-maji-kosine-mokrad/
  • Video s proměnou

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2024
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy