header-floriade header-podvecery header-nadrazi header-cestami proměn  |  FB YouTube stažený soubor en

Ničivé povodně, které postihly Liberecký kraj v roce 2010, způsobily škody za 8 miliard korun. Prohnaly se 81 obcemi regionu. Jednou z poškozenějších byla obec Heřmanice. V rámci realizovaných komplexních pozemkových úprav byl proto kladen důraz na protipovodňovou ochranu obce a zároveň na zadržení vody v krajině v souvislosti s bojem proti suchu. Hlavní levostranný přítok říčky Olešky, Heřmanický potok s povodím 5,6 km², neobsahoval žádné vodní plochy sloužící k zadržení vody v krajině a protipovodňovou ochranu. V rámci úprav zde proto byly navrženy dvě průtočné vodní nádrže. Vodní nádrže jsou polyfunkční – zvyšují biodiverzitu, zadržují vodu v krajině a přispívají ke zvýšení hladiny podzemních vod, čímž pomáhají v boji proti suchu. Zároveň jsou koncipovány tak, aby částečně chránily intravilán obce před povodňovými průtoky z Heřmanického potoka. Obě nádrže akumulují vodu o celkovém objemu 23 550 m³. Osvědčily se již během stavby v srpnu 2020 a na začátku roku 2021, kdy při prudkých deštích zabránily nadměrnému zvýšení hladiny vody v Heřmanickém potoce a v Olešce.
Nádrže zvyšují biodiverzitu dotčeného území. Díky vytvořeným litorálním pásům s příbřežní vodní a mokřadní vegetací se zde daří vodním rostlinám, obojživelníkům, vodnímu ptactvu a vodnímu hmyzu. Dle provozního řádu je horní nádrž určena k hasebním účelům, kdy umožňuje odběr vody do vaku zavěšeného pod vrtulníkem. Místo se velmi rychle stalo vyhledávanou
turistickou lokalitou, součástí sociálního života a dění. Nádrže, zejména tu severní, využívají obyvatelé okolních obcí ke koupání. Cesta slouží místním i turistům k procházkám a vyjížďkám na kole.

  • Období realizace: 9. 9. 2019 – 30. 11. 2020
  • Iniciátor: Obec Heřmanice
  • Investor: Státní pozemkový úřad – Pobočka Liberec
  • Dotace: Fondy EU – Program rozvoje venkova 2014 - 2020
  • Projektant: GEODETICKÉ SDRUŽENÍ s.r.o.
  • Autor architektonického návrhu: Agroprojekce Litomyšl spol. s r.o.
  • Realizátor: EUROVIA CS, a.s.
  • Autor (autoři) fotografií Státní pozemkový úřad

Webová stránka proměny 

Na mapě zobrazeno 0 proměn
Proměny 2023
Proměny 2022
Proměny 2021
Proměny 2020
Proměny 2019
Proměny 2018
Proměny 2017
Proměny 2016
Proměny 2015

Plánování trasy